Bydgoszcz ul. Koronowska 5, tel. 698 750 102

Wizja przedszkola

 

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Praca ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

 • Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez radę pedagogiczną program nauczania i programy własne nauczycielek.

 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wpajania wartości moralnych niezbędnych w życiu dorosłego człowieka.

 • Indywidualny rozwój każdego wychowanka jest monitorowany i w zależności od wyników badań prowadzone są zajęcia wspomagające, z zastosowaniem takich metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym, dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne umożliwiają wyrównywanie szans wszystkim dzieciom, oraz sprzyjają wyzwalaniu ich aktywności i rozwojowi zainteresowań służących osiągnięciu gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

 • Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia

  ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i kulturalnej, uczestniczącymi w życiu przedszkola. Angażują się w pracy na rzecz przedszkola.

 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi

 • Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co po

  dkreśla odrębność naszej placówki.

   

 

Misja przedszkola

 

 • Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem.

 

  • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

  • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe.

  • Kształtujemy poczucie własnej wartości, tolerancji i patriotyzmu.

  • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

  • Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.

  • Kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.

  • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą.

  • Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.