Misja i wizja przedszkola

Wizja i misja przedszkola

Wizja przedszkola

 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Praca ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez radę pedagogiczną program nauczania i programy własne nauczycielek.
 • Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wpajania wartości moralnych niezbędnych w życiu dorosłego człowieka.
 • Indywidualny rozwój każdego wychowanka jest monitorowany i – w zależności od wyników badań – prowadzone są zajęcia wspomagające, z zastosowaniem takich metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne umożliwiają wyrównywanie szans wszystkim dzieciom, oraz sprzyjają wyzwalaniu ich aktywności i rozwojowi zainteresowań służących osiągnięciu gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i kulturalnej, uczestniczącymi w życiu przedszkola. Angażują się w pracy na rzecz przedszkola.
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi.
 • Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność naszej placówki.

Misja przedszkola

 • Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i z otaczającym je światem.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i potrzeb. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 • Kształtujemy poczucie własnej wartości, tolerancji i patriotyzmu.
 • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 • Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.
 • Kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.
 • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą.
 • Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.
Przewiń na górę