Koncepcja i praca przedszkola

Koncepcja i praca przedszkola

Cele główne

 • Zapewnienie dzieciom warunków edukacyjnych, odpowiednich dla ich wieku, tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego.
 • Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.
 • Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 • Realizacja koncepcji pracy przedszkola, systematyczna ewaluacja i doskonalenie prawidłowego przebiegu procesów edukacyjnych.
 • Podejmowanie działań wzbogaca wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań programowych.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami instytucjami działającymi na rzecz dzieci na terenie miasta.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe

 • Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do samodzielnego i codziennego życia.
 • Rozwijanie potrzeb twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy.
 • Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do potrzeb możliwości.
 • Kształtowanie u dzieci postaw tolerancji, wyrozumiałości, pomocy i życzliwości.
 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy w celu przygotowania dzieci do samodzielności w dalszym życiu i na kolejnych etapach edukacji.
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności dzieci.
 • Współpraca z rodzicami, poprzez zebrania ogólne, kontakty indywidualne, organizowanie zajęć otwartych, jak również poprzez włączenie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji i w organizację uroczystości i imprez przedszkolnych.
 • Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej sytuacji.
 • Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantujących realizację zadań placówki.
 • Przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
Przewiń na górę